Bạn là đại lý hay người dùng thông thường?

Đại lý End User